poniedziałek, 17 czerwca, 2024
0
  • No products in the cart.
Bez kategorii

Wytypuj swój czas na Poznań Półmaraton i wygraj buty 361° ZOMI

Już za tydzień 9. PKO Poznań Półmaraton, z tej okazji zapraszamy wszystkich biegaczy do konkursu organizowanego przez Night Runners oraz 361° Konkurs kierowany jest do wszystkich uczestników biegu w Poznaniu, by wziąć w nim udział wystarczy jak najdokładniej wytypować swój czas na mecie. Proste? Bardzo proste;) Typy należy podawać jako komentarz pod zdjęciem:  Wpis konkursowy


Regulamin: Żeby wziąć w nim udział należy odpowiedzieć na pytanie: “Wytypuj swój czas na 9. PKO Poznań Półmaraton?”

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ Buty marki 361 z NIGHT RUNNERS
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pt. „Wygraj buty marki 361 z z Night Runners!”, zwanego dalej „Konkursem” jest firma Subobo z siedzibą w Poznaniu oraz blog „Night Runners” zwany dalej „Organizatorem”. 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie blogu „Night Runners” pod adresem URL: http://night-runners-pl.blogspot.com/ oraz na fanpage: fb/citynightrunners 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 11 kwietnia 2016 roku do 17 kwietnia 2016 roku do godziny 9:00 – termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie – na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”). 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Subobo oraz prowadzący blog Night Runners i ich rodziny (krewni i powinowaci do drugiego stopnia). 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki: 1. posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; – posiada dostęp do Internetu; – posiada konto na serwisie Facebook.com 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 11 kwietnia 2016 roku do 17 kwietnia 2016 roku do godziny 9:00: Wypełnić zadanie konkursowe – Oszacować swój dokładny czas (netto) uzyskany na 9. PKO Poznań Półmaraton. Np. 1:59:27 Wpis należy dokonać pod poniższym zdjęciem zamieszczonym na fanpage Night Runners. 7. Jeden uczestnik Konkursu może wysłać maksymalnie 1 odpowiedź na zadane pytanie. Wpis edytowany nie będzie brany pod uwagę. 3. NAGRODY W KONKURSIE 1.0. W Konkursie przewidziano następujące nagrodę rzeczową Buty startowo – treningowe, model 361° ZOMI. Cena 319,00 PLN, dostępne rozmiary: damskie – 37,5; 38; 39; 39,5; męskie – 43,5; 44; 44,5; 45. 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Tomasz Makowski). 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 5. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 1. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez jury na podstawie oficjalnych wyników przedstawionych przez PKO Poznań Półmaraton. 3. Zwycięzcą zostanie osoba, której czas na mecie(netto) będzie najbliżej szacunku podanego w konkursie. W przypadku dwóch osób, których różnica sekund będzie taka sama zwycięzcą zostanie osoba, która pierwsza podała swój szacunkowy czas. 4. Laureat konkursu zostanie podany w terminie 7 dni od przekazania oficjalnych wyników biegu. Organizator opublikuje wynik na fanpage Night Runners. Realizacja nagród leży po stronie Organizatora. 5. W przypadku gdy po wyborze laureata Konkursu okaże się, że wybrany przez jury laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie opisanych w Regulaminie, prawo takiego laureata do nagrody wygasa, a jeżeli fakt niespełnienia warunków zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązany jest wygraną zwrócić. W przypadkach opisanych w niniejszym punkcie jury dokona wyboru innego laureata Konkursu. 6. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy w ciągu 48 godzin od powiadomienia jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda ulega przepadkowi na rzecz Organizatora. 7. Nagrody wydane będą laureatom drogą pocztową, po uprzednim ustaleniu drogą mailową adresu do wysyłki laureata. 8. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu e-mail lub innych danych, na który to adres e-mail zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu, w tym adresu zamieszkania.